Jesteś tutaj: Regulamin i polityka płatności

Regulamin i polityka płatności

REGULAMIN I POLITYKA PŁATNOŚCI

 1. Administrator strony
  Strona Internetowa www.fundacjasalut.pl jest prowadzona przez Fundację Na Rzecz Rehabilitacji Zawodowej Dla Służb Mundurowych i Ich Rodzin „SALUT” (zwanej dalej „Fundacją”) z siedzibą i adresem 40-064 Katowice ul. Kopernika 14, zarejestrowaną w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, pod numerem KRS 0000739915, NIP 631-268-04-91, REGON 380724166.

 2. Darczyńca
  Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Darczyńcą”.

 3. Termin przekazywania
  1. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę.
  2. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Fundacji oraz serwisu Tpay.

 4. Formy wpłat darowizn na rzecz Fundacji
  Wpłat darowizn na rzecz Fundacji można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności. Obsługa płatności online tj. przy użyciu kart płatniczych oraz poprzez przelew elektroniczny realizowana jest przez Tpay.
  1. przelewy elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Darczyńca dokonujący wpłaty darowizny po wyborze banku, z którego chce dokonać płatności, zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Darczyńca otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Darczyńca powraca do strony internetowej Fundacji. Płatność może być wykonana za pośrednictwem aktualnie akceptowalnych form płatności przez Tpay.
  2. karty płatnicze – płatności mogą być realizowane przy pomocy aktualnie obsługiwanych kart przez Tpay.
  3. wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Fundacji Na Rzecz Rehabilitacji Zawodowej Dla Służb Mundurowych i Ich Rodzin „SALUT” Bank BGŻ BNP Paribas 73 1600 1462 1879 1958 0000 0001

 5. Przeznaczenie wpłat darowizn
  1. Wpłaty darowizny dokonywane za pomocą strony internetowej www.fundacjasalut.pl będą przeznaczane na działalność Fundacji, zgodnie ze statutem Fundacji, a w szczególności na:
   1. Inicjowanie i wspieranie rehabilitacji zawodowej pracowników służb mundurowych i ich rodzin.
   2. Prowadzenie działalności leczniczej.
   3. Ochrona zdrowia.
   4. Wsparcie na rzecz emerytowanych pracowników służb mundurowych i ich rodzin.
   5. Wsparcie na rzecz weteranów wojennych misji pokojowych oraz ich rodzin.
   6. Krzewienie wartości chrześcijańskich i patriotyczno-narodowych.
   7. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
   8. Propagowanie zdrowego trybu życia.
   9. Propagowanie dialogu społecznego w zakresie wspierania rehabilitacji zawodowej pracowników służb mundurowych i ich rodzin a także wsparcia na rzecz weteranów wojennych misji pokojowych oraz ich rodzin.
   10. Międzypokoleniowe współdziałanie w zakresie § 6 pkt 1-6.
   11. Wspieranie podopiecznych w zakresie rozwiązywania problemów prawnych oraz działalność na rzecz zwiększania świadomości prawnej podopiecznych,
   12. Działalność na rzecz organizacji i podmiotów, których celami statutowymi jest: działalność lecznicza, terapeutyczna, rehabilitacja zawodowa i społeczna pracowników służb mundurowych, oświatowa, działalność kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
   13. Pomoc społeczna, w tym służbom mundurowym lub ich rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz działalność na rzecz wyrównywania szans tych osób,
   14. Wspieranie rodziny,
   15. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej podopiecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym,
   16. Działalność charytatywna,
   17. Podtrzymywanie i umacnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
   18. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
   19. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych podopiecznych,
   20. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn w służbach mundurowych,
   21. Działalność na rzecz podopiecznych w wieku emerytalnym,
   22. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości wśród podopiecznych,
   23. Działalność wspierająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności wśród podopiecznych oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych stworzonych przez podopiecznych,
   24. Działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych związanych z podopiecznymi,
   25. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
   26. Działalność na rzecz dzieci podopiecznych, w tym wypoczynku dla tych dzieci lub podopiecznych,
   27. Działalność na rzecz kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
   28. Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
   29. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
   30. Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa,
   31. Działalność na rzecz zwiększania porządku i bezpieczeństwa publicznego,
   32. Działalność na rzecz obronności państwa i Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej,
   33. Upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
   34. Udzielanie nieodpłatnie poradnictwa obywatelskiego,
   35. Działalność na rzecz ratownictwa, ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą,
   36. Upowszechnianie wśród podopiecznych uprawnień konsumenckich,
   37. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami,
   38. Działalność na rzecz podopiecznych przebywających poza terytorium kraju,
   39. Promocja i organizacja wolontariatu,
   40. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
   41. Promocja Rzeczpospolitej Polskiej poza granicami kraju,
   42. Upowszechnianie wśród podopiecznych i społeczeństwa działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
   43. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
   44. Udzielanie różnych form wsparcia Związkowi Harcerstwa Polskiego, Szkołom Mundurowym, Ochotniczej Straży Pożarnej, Bractwom Rycerskim i Kurkowym, także Służbie Leśnej, Rekonstrukcyjnym Grupom Paramilitarnym i Patriotycznym, Stowarzyszeniom Historycznym,
   45. Opieka nad zabytkami dziedzictwa wojskowego, cmentarzami i grobami wojskowymi, a także pomnikami i historycznymi miejscami bitew oraz miejscami ważnych wydarzeń z zakresu obronności kraju.
  2. Wpłaty darowizn dokonywane za pomocą płatności online na stronie internetowej (www.fundacjasalut.pl) nie podlegają zwrotom.

 6. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
  1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) i polską ustawą o ochronie danych osobowych Fundacja zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i realizacji darowizn Darczyńcy na rzecz Fundacji w serwisie www.fundacjasalut.pl.
  2. Fundacja zapewnia, iż dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny oraz (w razie akceptacji Darczyńcy) dla celów działalności statutowej Fundacji.
  3. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie dobrowolnie przekazanych danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
  4. Administratorem danych jest Fundacja. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu Tpay.
  5. W przypadkach i na zasadach określonych w RODO oraz polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, Darczyńca ma prawo informacji o tym, jakie dane i w jakich celach są przetwarzane; do udostępniania i przeniesienia danych; do poprawienia i usunięcia danych; do wycofania zgody w każdym momencie, zgłoszenia sprzeciwu lub żądania ograniczenia przetwarzania danych; do ludzkiej interwencji i zakwestionowania decyzji w sytuacji, kiedy system mówi „nie”.
  6. Fundacja nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn.

 7. Postanowienia końcowe
  1. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.
  2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
  3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
  4. Aktualna wersja niniejszego regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy oraz opublikowana na stronie internetowej www.fundacjasalut.pl.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.


Nasza strona powstała dzięki uprzejmości

Firmy NM Silesia Sp. z o.o.

www.nmsilesia.pl

GDZIE NAS ZNAJDZIESZ?

ul. Kopernika 14
40-064 Katowice 

Tel: 665-321-998
kontakt@fundacjasalut.pl

Facebook Fundacja "Salut"

Bank BNP Paribas

73 1600 1462 1879 1958 0000 0001

NA SKRÓTY