Jesteś tutaj: Statut

Statut

STATUT

FUNDACJI NA RZECZ REHABILITACJI ZAWODOWEJ DLA SŁUŻB

MUNDUROWYCH  I ICH RODZIN

 

 

Od najwcześniejszych lat istnienia naszej Ojczyzny, każdy Polak wpisywał się w kształtowanie chrześcijańsko patriotycznych  wartości. Nasza historia zdominowana była ciągłą walką. Począwszy od wojen polsko – krzyżackich, poprzez potop szwedzki, rozbiory, najważniejsze powstania narodowe,  drugą wojnę światową, jarzmo  komunizmu, aż do uzyskania  niepodległości,  wartości  chrześcijańskie i wolnościowe przyświecały każdemu Polakowi. Dewiza Wojska Polskiego „Bóg, honor, ojczyzna” nie tylko wieńczyła sztandary oddziałów wojskowych ale pozostawała i nadal pozostaje bliska sercom każdego patrioty. Miłość ojczyzny, jej tradycji i dokonań wiąże się nie tylko z historią ale również z naszą dzisiejszą zdolnością do ofiarnego i solidarnego działania. Służby mundurowe, a w szczególności Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych i Policji zawsze z oddaniem uczestniczyli w misjach pokojowych, stabilizacyjnych, humanitarnych oraz ratowniczych na całym świece. Niejednokrotnie ich ofiara była najwyższa. Zaangażowanie tych ludzi nie może zostać pozostawiona bez wsparcia. Dlatego też fundacja, wpisując się w kanony polskiego patriotyzmu, będzie realizowała program pomocy i wsparcia kombatantom i weteranom wszystkich służb mundurowych oraz członkom ich rodzin.

Postanowienia ogólne

 §1

 

Fundacja pod nazwą Fundacja na Rzecz Rehabilitacji Zawodowej dla Służb Mundurowych i Ich Rodzin „Salut” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Grzegorza Matyjaszczyka zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Sylwię Jonek w kancelarii notarialnej w Bytomiu, przy ul. Dworcowej 2/3, w dniu 29 marca 2018r. (rep. A nr 993/2018) działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 

 §2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Siedzibą fundacji jest miasto Katowice.
 4. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. Obrony Narodowej.

 

§3

 

 

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 4. Fundacja może należeć do innych krajowych oraz międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze i zadaniach jako członek zbiorowy.

Słownik pojęć

 

 §4

 

 1. Przez służby mundurowe rozumie się siły zbrojne,Policję,  żandarmerię wojskową, straż graniczną,  straż pożarną,  służbę więzienną, służbę leśną oraz służby specjalne, a także emerytowanych i przebywających na rencie pracowników tych służb, jak również weteranów i kombatantów sił zbrojnych, którzy brali udział w działaniach zbrojnych i misjach pokojowych.
 2. Przez służby specjalne rozumie się: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Biuro Ochrony Rządu , Służbę Wywiadu Wojskowego.
 3. Przez weterana należy rozumieć osobę, o której mowa w art. 2 i 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.
 4. Przez kombatanta należy rozumieć osoby, o których mowa w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
 5. Przez rodziny rozumie się  małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

§5

 

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
 2. Fundacja może używać pieczątki okrągłej o treści ustalonej przez jej władze.
 3. Fundacja posiada własne logo w postaci znaku graficznego ustalonego przez Fundatora.

 

 

Cele i zasady działania Fundacji.

 §6

 

Celami Fundacji są:

 1. Inicjowanie i wspieranie rehabilitacji zawodowej pracowników służb mundurowych i ich rodzin.
 2. Prowadzenie działalności leczniczej.
 3. Ochrona zdrowia.
 4. Wsparcie na rzecz emerytowanych pracowników służb mundurowych i ich rodzin.
 5. Wsparcie na rzecz weteranów wojennych misji pokojowych oraz ich rodzin.
 6. Krzewienie wartości chrześcijańskich i patriotyczno-narodowych.
 7. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 8. Propagowanie zdrowego trybu życia.
 9. Propagowanie dialogu społecznego w zakresie wspierania rehabilitacji zawodowej pracowników służb mundurowych i ich rodzin a także wsparcia na rzecz weteranów wojennych misji pokojowych oraz ich rodzin.
 10. Międzypokoleniowe współdziałanie w zakresie § 6 pkt 1-6.
 11. Wspieranie podopiecznych w zakresie rozwiązywania problemów prawnych oraz działalność na rzecz zwiększania świadomości prawnej podopiecznych,
 12. Działalność na rzecz organizacji i podmiotów, których celami statutowymi jest: działalność lecznicza, terapeutyczna, rehabilitacja zawodowa i społeczna pracowników służb mundurowych, oświatowa, działalność kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 13. Pomoc społeczna, w tym służbom mundurowym lub ich rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz działalność na rzecz wyrównywania szans tych osób,
 14. Wspieranie rodziny,
 15. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej podopiecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 16. Działalność charytatywna,
 17. Podtrzymywanie i umacnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 18. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 19. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych podopiecznych,
 20. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn w służbach mundurowych,
 21. Działalność na rzecz podopiecznych w wieku emerytalnym,
 22. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości wśród podopiecznych,
 23. Działalność wspierająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności wśród podopiecznych oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych stworzonych przez podopiecznych,
 24. Działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych związanych z podopiecznymi,
 25. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 26. Działalność na rzecz dzieci podopiecznych, w tym wypoczynku dla tych dzieci lub podopiecznych,
 27. Działalność na rzecz kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 28. Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 29. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 30. Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa,
 31. Działalność na rzecz zwiększania porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 32. Działalność na rzecz obronności państwa i Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej,
 33. Upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 34. Udzielanie nieodpłatnie poradnictwa obywatelskiego,
 35. Działalność na rzecz ratownictwa, ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą,
 36. Upowszechnianie wśród podopiecznych uprawnień konsumenckich,
 37. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami,
 38. Działalność na rzecz podopiecznych przebywających poza terytorium kraju,
 39. Promocja i organizacja wolontariatu,
 40. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
 41. Promocja Rzeczpospolitej Polskiej poza granicami kraju,
 42. Upowszechnianie wśród podopiecznych i społeczeństwa działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 43. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 44. Udzielanie różnych form wsparcia Związkowi Harcerstwa Polskiego, Szkołom Mundurowym, Ochotniczej Straży Pożarnej, Bractwom Rycerskim i Kurkowym, także Służbie Leśnej, Rekonstrukcyjnym Grupom Paramilitarnym i Patriotycznym, Stowarzyszeniom Historycznym,
 45. Opieka nad zabytkami dziedzictwa wojskowego, cmentarzami i grobami wojskowymi, a także pomnikami i historycznymi miejscami bitew oraz miejscami ważnych wydarzeń z zakresu obronności kraju.

 

§7

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą i terapeutyczną.
 2. Działalność leczniczą, terapeutyczną, rekreacyjną, edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

 

§8

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

 

Majątek i dochody Fundacji.

 §9

 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

 §10

 

 1. (uchylony)
 2. Przychody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 

 1. a) darowizn, spadków, zapisów,
 2. b) dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. d) dochodów z majątku Fundacji,
 5. e) odsetek i lokat bankowych.

 

 1. Fundacja może zatrudniać pracowników na zasadach ogólnych.
 2. (uchylony).
 3. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może także nawiązywać współpracę na

    podstawie umów cywilnoprawnych.

 §11

 

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 

 

Władze Fundacji.

 §12

 

 1. Władzami fundacji są:

 

 1. a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą,

 

 1. b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 

 1. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

 1. Fundator może wejść w skład władz ustanowionej przez siebie Fundacji.

 

Rada Fundacji.

 §13

 

 1. Rada jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z trzech do sześciu członków i jest wybierana na 5 letnią kadencję.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Zarząd.
 4. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku odwołania przez Radę, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

 §14

 

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku, w terminie do 30 maja.
 2. Tryb pracy Rady określony zostanie w uchwale wydanej przez ten organ.
 3. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

 §15

 

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 §16

 

Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz wglądu do wszelkiej dokumentacji, w tym otrzymywania odpisów dokumentów.
 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

Zarząd Fundacji.

 §17

 

 1. Zarząd składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę na trzyletnią kadencję.
 2. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator wskazując Prezesa. Fundator może wejść w skład pierwszego Zarządu i stanąć na jego czele jako Prezes Fundacji.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
 4. Prezesa Zarządu powołuje Rada.
 5. Zarząd w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
 6. Tryb pracy Zarządu określa uchwała Zarządu.

 §18

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 

 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 2. uchwalanie regulaminów,
 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 4. odwoływanie i powoływanie członków Rady Fundacji,
 5. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 6. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 7. zaciąganie zobowiązań, przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 8. dokonywanie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji

 

 

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 5. Wewnętrzne kwestie organizacyjne nie wymagające wydania uchwały mogą być regulowane zarządzeniem przez Prezesa Fundacji.

 

Sposób Reprezentacji

 §19

 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, a w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu samodzielnie.

 

 §20

 

 (uchylony)

 

Zmiana Statutu

 

§21

  

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady.                        

 

Połączenie z inną fundacją

 §22

 

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Fundacja dla osiągnięcia swoich celów może prowadzić działalność gospodarczą.

§23

 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

Likwidacja Fundacji.

§24

 

 1. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

 

 Statut - uchwała zarządu

 


Nasza strona powstała dzięki uprzejmości

Firmy NM Silesia Sp. z o.o.

www.nmsilesia.pl

GDZIE NAS ZNAJDZIESZ?

ul. Kopernika 14
40-064 Katowice 

Tel: 665-321-998
kontakt@fundacjasalut.pl

Facebook Fundacja "Salut"

Bank BNP Paribas

73 1600 1462 1879 1958 0000 0001

NA SKRÓTY